کبدانی

هنرمند مراکشی تصویر کعبه را روی دانه برنج حکاکی کرد

/news-of-artist

یک جوان خوش ذوق مراکشی، در اقدامی نادر و هنرمندانه، تصویر خانه کعبه را بر روی یک دانه برنج حکاکی کرد.