موجودات

موجوداتی که رنگ خون در رگ هایشان قرمز نیست

/news-of-animals

اکثر حیوانات مهره دار خون قرمز در رگ‌هایشان وجود دارد اما در بعضی از حیوانات رنگ خون متفاوت است و قرمز نیست.